ಸತ್ಯವನ್ನೇ ನುಡಿಸು ಗುರುವೇ ನರವಿಲ್ಲದ ಜಿಹ್ವೆಯೋಳ್ ! ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ನೆಲೆಸು ಗುರುವೇ ಮರ್ಕಟ ಈ ಮನದೊಳ್ !

Wednesday, 10 October 2012

ನನ್ನ ಮತ್ತೊಂದು ಕವನ ಸಂಕಲನ ಪುಸ್ತಕ ಸದ್ಯದಲ್ಲೇ....

::: ಖಾಲಿ ಪುಟದ ಮುಖ ಪುಟ :::


No comments:

Post a Comment