ಸತ್ಯವನ್ನೇ ನುಡಿಸು ಗುರುವೇ ನರವಿಲ್ಲದ ಜಿಹ್ವೆಯೋಳ್ ! ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ನೆಲೆಸು ಗುರುವೇ ಮರ್ಕಟ ಈ ಮನದೊಳ್ !

Saturday, 18 July 2009

"ದೇವರಲ್ಲೊಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ"


ನನ್ನ ಎರಡು ಕಣ್ಣುಗಳು
ಕುರುಡಾಗಿ ಹೋಗಲಿ ದೇವರೇ,,,,,
ನನ್ನವಳ ಸೌಂದರ್ಯ ನಾ ಕಂಡ ದಿನವೇ,,,,,

ನನ್ನ ಎರಡು ಕಿವಿಗಳು
ಕಿವುಡಾಗಿ ಹೋಗಲಿ ದೇವರೇ,,,,,
ನನ್ನವಳ ಮಧುರ ಸ್ವರವನ್ನು
ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣವೇ,,,,,

ನಾ ನಾಡುವ ಮಾತುಗಳೆಲ್ಲ
ನಿಂತು ಹೋಗಲಿ ದೇವರೇ,,,,,
ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ನನ್ನವಳಿಗೆ ಹೇಳಿದ
ಮರುಕ್ಷಣವೇ,,,,,

ನನ್ನ ಈ ಉಸಿರೇ
ನಿಂತು ಹೋಗಲಿ ದೇವರೇ,,,,,
ನನ್ನವಳು ನನ್ನ ನೋಡಿ
ನಕ್ಕ ಕ್ಷಣವೇ,,,,,

ನನ್ನ ಉಸಿರುನಿಂತ ಬಳಿಕ
ಅವಳ ದಾರಿಯಲಿ ನನ್ನನ್ನು
ಶಿಲೆಯಾಗಿ ಮಾಡು ದೇವರೇ,,,,,
ಆ ಶಿಲೆಯಲ್ಲು ನನ್ನ ಹೃದಯ
ಅವಳ ಹೆಸರನ್ನೇ ಜಪಿಸುತದ್ದೆ,,,,,

*******

1 comment:

  1. ಯಾಕ್ರೀ ಮಂಜು ಹೆಣ್ಣೆಂಬ ಮಾಯೆಯ ಬೆನ್ನು ಹತ್ತುವಿರಿ
    ?

    ReplyDelete