ಸತ್ಯವನ್ನೇ ನುಡಿಸು ಗುರುವೇ ನರವಿಲ್ಲದ ಜಿಹ್ವೆಯೋಳ್ ! ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ನೆಲೆಸು ಗುರುವೇ ಮರ್ಕಟ ಈ ಮನದೊಳ್ !

Friday, 17 July 2009

ಸದ್ದು ಗೆಳತಿ


ನೀ ಬರುವ ದಾರಿಯಲಿ
ಮಾಡಬೇಡ ಗೆಳತಿ
ನಿನ್ನ ಕೈ ಬಳೆಗಳ ಸದ್ದು

ಅದಕ್ಕೂ
ಕಾದು ಕೊತಿರುತ್ತವೆ
ನರಹದ್ದು

*******

2 comments: